Informacje ogólne

Informacje ogólne

Białostocczyzna położona jest na wschodnim krańcu Polski, przy granicy z Białorusią i Litwą. Na tym obszarze licznie występują wyjątkowe obszary chronione, obejmujące duże zabagnione doliny rzeczne, podtopione lasy i stare bory. Do najważniejszych obszarów chronionych zaliczany jest Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy. W Biebrzańskim i Narwiańskim parkach narodowych najważniejszymi, objętymi ochroną ekosystemami są bagna i łąki łęgowe, z kolei w Białowieskim – ekosystemy naturalnych lasów. Projekt obejmuje wyłącznie miejscowości, położone w dolinie Biebrzy, dlatego szerzej omówiono Biebrzański Park Narodowy.

.

5_7

Biebrzański Park Narodowy