Publikacje

W GŁUSZY DZIKIEJ PRZYRODY

 pl

PRZEDMOWA

Z mglistych otchłani historii nasz kraj wynurza się
jako kraina bezgranicznych lasów, przezroczystych
rzek i jezior, tajemniczych bagien. Uważa się, że w
XI–XIII wieku lasy pokrywały 55 proc., a bagna i źró

dła wody – 23 proc. terytorium współczesnej Litwy.
Lasy i bagna odegrały bezcenną rolę w formowaniu
się plemion, a następnie narodów bałtyckich. Rozle

głe ereny gęstych lasów i bagien utrudniały przeni

kanie wroga i przez długie stulecia chroniły nasz kraj.
W momencie ataków i w czasach niepokojów wo

jennych na bagnach można było znaleźć bezpieczne
schronienie i wyżywienie. Nieznane wrogom kamien

ne ścieżki ukryte na terenie bagien prowadziły do
urządzonych na leśnych wysepkach tajnych wiosek.
W znajdujących się poza zasięgiem wzroku zakątkach
bagien i w głębinach lasów ludzie od dawien dawna
zbierali jagody, grzyby, łowili ryby, polowali, wypa

sali zwierzęta, wydrążali drzewa do hodowli pszczół.
Dopiero znacznie później, na skutek zmiany naszego
postrzegania świata i przyrody wywołanej przez
wpływy obcych, bagna stały się przerażającymi,
odstraszającymi, nieodkrytymi a nawet i znienawi

dzonymi miejscami i zostały osuszone, a wielkie lasy
wycięto. Pozostały jedynie niewielkie łatki dawnych
bagien i szumiących lasów.
Naturalne lasy, wody, nienaruszone bagna,
nieuprawiane łąki są ulubionym siedliskiem wie

lu rodzajów roślin i zwierząt. W wielkich lasach i
nieodkrytych bagnach ciągle można znaleźć miejsca,
w których do tej pory rozkwita prawie niezakłóco

ny działaniem ludzi swoisty świat dzikiej przyrody.
Najczęściej są to ciężkie w adaptacji, nieatrakcyjne

dla człowieka obszary – lasy rosnące na stromych
zboczach lub głębokich rowach bagien, jezior i rzek,
rozległe mokradła. W takich miejscach bezpiecznie
rozmnażają się wilki, niezauważone spacerują rysie,
a w stuletnich drzewach gniazda wiją i opiekują się
młodymi orły. W zachowanych naturalnych siedli

skach występuje wyjątkowo bogata i charakterystycz

na roślinność, rozkwita mało odkryty świat owadów
i grzybów. Przez ciągłe wycinanie drzewostanów za

raz po osiągnięciu przez nie dojrzałości, człowiek nie
pozwala drzewom naturalnie się zestarzeć, wyschnąć,
zwalić się i od nowa odrosnąć jako nowe pokolenie.
W ciągu milionów lat ewolucji wiele roślin, grzybów
i zwierząt przystosowało się do życia w starych lasach
i nie są w stanie one przetrwać w lasach porządkowa

nych przez człowieka.
Niniejsza książka zapoznaje z pozostałymi
naturalnymi wyspami dzikiej przyrody, otoczonymi
przez zurbanizowane krajobrazy, gdzie można jeszcze
zobaczyć wyjątkowo bogaty pierwotny świat przy

rody. Publikacja zawiera przegląd wyłącznie obsza

rów chronionych i ornitologicznie wartościowych w
regione Dzūkija i jej okolicach w dolinie polskiej rzeki
Biebrzy. Zamieszczone w książce fotografie przedsta

wiają zatrzymane momenty przyrodnicze z bagien w
Čepkeliai, Puszczach Dainava i Rūdninkai, okolicach
jeziora Žuvintas, bagnach otaczających Biebrzę i in

nych miejscowościach. Niniejsza książka to zaprosze

nie do podróżowania i poznania swojego kraju, żeby
dążenie do zachowania wartości naturalnych nabrało
sensu dla wszystkich.

PDFpdf-icon-256x256

 

 

Birding in Lithuania Dzūkija region

Virselis_kukutis suderinta 2018-09-18

PDF pdf-icon-256x256